دانلود رایگان


بیو کاهش نانو ذره های نقره از عصاره گیاه جهت بارگذاری در ماتریس پلی یورتان : بررسی رفتار ضد باکتریایی نانو آمیزه های پلی یورتان/نقره - دانلود رایگاندانلود رایگان بیو کاهش نانو ذره های نقره از عصاره گیاه جهت بارگذاری در ماتریس پلی یورتان : بررسی رفتار ضد باکتریایی نانو آمیزه های پلی یورتان نقره

دانلود رایگان بیو کاهش نانو ذره های نقره از عصاره گیاه جهت بارگذاری در ماتریس پلی یورتان : بررسی رفتار ضد باکتریایی نانو آمیزه های پلی یورتان/نقره
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: مقدمه. 2
پیشگفتار. 3
1-1. پلی یورتان. 3
1-1-2- سنتز پلی یورتان. 8
1-1-3- ارتباط کلی خواص و ساختار در پلی یورتان ها 8
1-2. نانو ذره ها در بستر گیاهی.. 9
1- 3. نانو ذرات نقره 10
1-3-1. ويژگي نانوذره های نقره 11
1-3-2. موارد کاربرد در پزشکي و صنعت... 12
1-4. نانوکامپوزيت های پلیمری.. 12
1-5. میکروارگانیسم ها و آلودگي ناشي از آنها 13
1-5-1. باکتری ها، عمده ترين عوامل آلودگی میکروبی.. 14
1-6. مکانیزم عملکرد نانوذرات نقره بر روی باکتری.. 16
فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده. 17
مروري بر تحقيقات انجام شده 2-1. ساختار وخواص الاستومرهای پلی یورتان. 18
2-2. بیو کاهش نانو ذرات نقره از عصاره گیاه 22
2-3. نانو آمیزه های پلی یورتان نقره 24
2-4. هدف از پژوهش طرح جاری.. 32
فصل سوم: مواد و روش ها 33
3-1. مواد شیمیایی.. 34
3-1-1. مواد و ارگانیسمهای لازم جهت انجام آزمايش های میکروبي.. 34
3-2. دستگاه ها و تکنیک... 35
3-3. خالصسازی دیمتیلاستامید (DMAC) 38
3-4. تهیه نانوآمیزه های پلی یورتان حاوی 5/0 و 1 درصد وزنی نقره 38
3-5- تهیه عصاره برگ درخت به. 39
3-6. سنتز نانوذره های نقره 40
3-7. بررسي رفتار آنتي باکتريايي نانوآمیزه های پلي یورتان/ نقره 41
3-7-1- کشت خطي.. 41
3-7-2- تهیه سوسپانسیون میکروبي.. 41
3-7-3. تعیین خواص ضدمیکروبي نانوآمیزه های پلي یورتان/ نقره به روش انتشار ديسک... 42
فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري.. 43
4-1:کاهش یون های نقره توسط عصاره گیاه 44
4-2. آناليز طيف UV – Visible عصاره برگ درخت به با نانو سیلور. 44
4-3. طیف آنالیز FT-IR PU neat ,نانو کامپوزیت هایPU/Ag , 45
4-4. آنالیز ديفرکتوگرام XRD نانو ذرات نقره ، PU neat ، نانو کامپوزیت های PU/Ag0.5% و pu/Ag1%... 47
4-5. تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی SEM نانوذره ی نقره 48
4-6. آزمون حرارتی مكانیكی دينامیكی(DMTA). 50
4-7. مطالعات بیولوژیکی.. 53
4-8. بحث ونتیجه گیری.. 55
منابع. 57
پیوست... Error! Bookmark not defined.

فهرست جداول
جدول 1-1. دیایزوسیانات های متداول در سنتز پلی یورتان. 6
جدول 1-2 برخی پلی ال های متداول در سنتر پلی یورتان. 7
جدول 1-3 برخی از عوامل زنجیرافزاینده و شبکها ی کننده 7
جدول 3-1 مشخصات مواد اولیه مورد نیاز در تهیه ی نانو آمیزه ها PU/Ag. 34
جدول 4-1. پیک های شاخص FT-IR پلی یورتان خالص.... 46
جدول4-2سايز هاله های عدم رشد. 54

فهرست طرح ها
طرح 1-1. روش تهیهی پلی یورتان. 5
طرح 1-2. روش تجاری تولید ایزوسیانات.. 5
طرح 1-3 مکانیسم واکنش برای واکنش NCO/OH.. 8
طرح 2-1 سنتز پلی یورتان. 18
طرح 2-2. سنتز بدون حضور کاتالیست الاستومرها در آب.. 19
طرح 2-3. سنتز بدون حضور کاتالیست الاستومرها در آب.. 25
طرح 2-4. سنتز واکنش بین پروپیلن گلیکول و پلی فسفوریک اسید. 28

فهرست شكل ها
شکل 1-1. اتوبایراولین تهیه کننده ی پلی یورتان. 3
شکل 1-2 برهمکنشهای متقابل بین دو گروه یورتان. 9
شکل 3-1. شمايی از اشکال نانوذرات در بستر گیاه 10
شکل 4-1. اجزای يک باکتری میله ای شکل. 14
شکل 1-5 ساختمان ديواره سلولي باکتری گرم منفي و گرم مثبت.. 15
شکل 6-1تصوير سمت راست: باکتری گرم منفي، سمت چب: باکتری گرم مثبت.. 15
شکل 1-7 تصويری از فروپاشي يک باکتری.. 17
شکل 2-1. مقیاس گسترده HNMR ازمونومر Pu-1(c) A(1-A) ومونومرB(B) PU-5(D) 20
شکل 2-2 طیف مادون قرمز از مونومرهای B. 21
شکل 2-3. طیف FT-IR از عصاره گیاه 22
شكل 2-4. طيف XRD نانو ذره سنتز شده از عصاره گياه 23
شكل 2-5. طيف جذبي UV – Cisible: (a) عصاره گياه و (b) مخلوط عصاره گياه با Ag. 24
شکل 2-6. زمان واقعی تبدیل سینیتیکی FT-IR منحنی برای UV-curing. 26
شکل 2-7. آنالیز TEM برای فیلم های حاوی 5% وزنی نقره 26
شکل 2-8. میکروگراف های SEM از CaCo3 در نانوکامپوزیت های.. 29
شکل 2-9. طیف FT-IR.. 29
شکل 2-10 منحنی TGA.. 30
شکل 2-11. مدل ساده برای پراکندگی CaCo3 در ماتریس PU.. 31
شکل 3-1 دستگاه طیفسنج طیف زیر قرمز ( FT-IR ) 35
شکل 3-2. دستگاه پراش پرتو ايکس (XRD) 35
شکل 3-3. دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی(FESEM ) 36
شکل 3-4. دستگاه تجزیهی گرما -وزنی (TGA ) 36
شکل 3-5. دستگاه حرارتی - مکانیکی – دینامیکی(DMTA ) 37
شکل 3-6. دستگاه آون خلاء. 37
شکل 3-7. دستگاه حمام Ultrasonic. 38
شکل 3-8. برگ درخت به. 39
شکل 3-9. عصاره حاصل از برگ درخت به. 40
شکل ۳- 10تغییر رنگ محلول نیترات نقره . 41
شکل 4-1. کاهش یون های نقره به نانو ذره های نقره 44
شكل 4-2. طيف عصاره برگ درخت به و نیترات نقره UV-Visible. 45
شکل4-3. طیف FT-IR.. 46
شکل4-4. طیف XRD نانو ذرات نقره 47
شکل 5-4. طیف های XRD , PU neat , PU/Ag0.5% , PU/Ag1%.. 47
شکل 6-4. طیفDMTA الف) مدول، ب) مدول اتلاف و ج) ضريب میرايی...................................52
شکل 7-4. تصوير آنتي باکتريايي، الف: استافیلوکوکوس اورئوس ، ب: کلبسیلا پنمونیه. 54چکیده
در ابتدای پژوهش حاضر بر روی تولید نانوذره­های نقره (AgNPs) که می­توانند در کاربردهای ضدباکتریایی به­کا رفته شوند، سعی شد یک تکنیک بیوسنتز و دوست­دار محیط زیست برای تهیه­ی این نانوذره­ها به­کار گرفته شده است. عوامل کاهنده به­کار رفته برای تولید نانوذره­ها از عصاره آبی گرفته شده از برگ­های درخت به بودند. روند سنتز AgNPs کلوئیدی با طیف­سنجی در UV-Visible رهگیری شد. این طیف پیکی را درnm 425 که مربوط به جذب پلاسمون AgNPs است را نشان داد. در بخش دوم پروژه تلاش شد نشان داده شود فعالیت ضدباکتریایی کامپوزیت­های پایه-پلی­یورتانی بارگذاری شده با نانوذره­های بیو کاهش یافته نقره بر روی دو نوع باکتری مختلف به عنوان اورگانیسم­های گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد. بسپارش زنجیری مونومرهای مایع یا پیش آمیزه (پلی­یورتان) حاصل از پلی تترامتیلن­اکساید (PTMO) و 1و6- هگزامتیلن­دی ایزوسیانات با زنجیرافزای 1و4- بوتیلن­گلایکول (BG) درحضور(AgNPs)(5%و0/1%)وزنی انجام شد که منجر به تشکیل نانو کامپوزیت های پلی یورتان/نقره گردید.به منظور مقایسه نتایج,پلی یورتان خالص نیز به طور مشابه سنتز شد.نتایج نشان داد کهAgNPs با درصد وزنی های ذکر شده جلوی رشد باکتری با قطرهای مختلف هاله ی شکیل شده اطراف دیسک های قرار داده شده در محیط کشت را می گیرد.نانو کامپوزیت های Pu/Ag همچنین به با تکنیک FE-SEM مورد بررسی قرار گرفتند و بارگذاری نانو ذرات نتقره در ماتریس پلی یورتان بدین صورت اثبات گردید.


نانوذره‌های نقره


پلی یورتان


بیوسنتز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقالات ثبت شده در علوم شیمی - tpbin.com

سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه ... های حاصل از ماتریس پلی ... در این بررسی نانو ...

پلی‌اورتان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

یکی از معایب فوم‌های پلی یورتان شعله‌پذیری این مواد است ولی بتازگی روش‌هایی برای حل این مشکل ابداع شده که از این میان می‌توان به روکش سیمانی یا پلاستر و استفاده از فرمولاسیون‌های جدید فوم‌های پلی یورتان نسوز اشاره کرد که قیمت بالاتری دارند.

مشاهده مقاله | تهیه ‌نانوذرات‌ طلا و نقره در بستر‌های ...

تجمع طلا با ابعاد نانو در گیاه زنده به شکل‌های مکعبی، بیست‌وجهی، و ساختار دوقلو در اندازه ۴ نانومتر و ۱۰ـ۶ نانومتر بود.

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

... های نقره از عصاره گیاه جهت ... بررسی رفتار ضد باکتریایی نانو آمیزه های پلی یورتان/ ...

هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران

... های نقره از عصاره گیاه جهت ... بررسی رفتار ضد باکتریایی نانو آمیزه های پلی یورتان/ ...

تحقیق در مورد دین و تکنولوژی

پاورپوینت مننژیت ومونونوکلئوز عفونی درکودکان

پاورپوینت در مورد اجراي دوره هاي آموزشي تربيت مربي در پاسخ پزشكي به حوادث پرتوي

تحقیق در مورد كابل فيبر نوري

تحقیق در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي 75 ص (word)

دانلود کارآموزی تجزیه علوم آزمایشگاهی خوراک دام.

همه چیز در مورد دیتا سنتر

پاورپوینت با موضوع کلیات محیط زیست

تحقیق در مورد درسهايى از تفسير سوره نور

پروژه درس ذخیره و بازیابی اطلاعات DVD 35 ص